Úvodní stránka

Informace pro akcionáre


 

 

Datum zápisu: 29. června 1992
Spisová značka: B 460 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: ZLT a.s.
Sídlo: Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01
Identifikační číslo: 451 93 053
Právní forma: akciová společnost
Akcie:

186 605 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 850,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena, resp. podmíněna souhlasem správní rady společnosti. O souhlas žádá převodce nebo nabyvatel a připojuje k němu originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o převodu akcií. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude tento souhlas udělen.

Základní kapitál: 158 614 250,- Kč; splaceno 100%

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění

 

Obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen „hlavní akcionář“), jakožto hlavní akcionář obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že

 

v souvislosti s přechodem účastnických cenných papírů obchodní společností ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460, podle usnesení valné hromady této společnosti ze dne 24.6.2016 o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

 

bylo dne 14.9.2016 u hlavního akcionáře opětovně uplatněno, ze strany dalšího bývalého akcionáře společnosti, právo na dorovnání ve smyslu § 390 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

V Praze dne 23.9.2016

 

VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o.

 

Zveřejněno dne 23. 9. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění

 

Obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen „hlavní akcionář“), jakožto hlavní akcionář obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že

 

v souvislosti s přechodem účastnických cenných papírů obchodní společností ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460, podle usnesení valné hromady této společnosti ze dne 24.6.2016 o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

 

bylo dne 30.8.2016 u hlavního akcionáře uplatněno, ze strany bývalého akcionáře společnosti, právo na dorovnávání ve smyslu § 390 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

V Praze dne 5.9.2016

 

VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o.
 

Zveřejněno dne 5. 9. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti ZLT a.s. a o závěrech znaleckého posudku

 


Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že

 

řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 24.6.2016, přijala usnesení následujícího znění: 

 

1)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZLT a.s. ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen „Hlavní akcionář“), která vlastní 173.071 ks (sto sedmdesát tři tisíc sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií společnosti ZLT a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 850,- Kč (osm set padesát korun českých), tedy vlastní ve společnosti ZLT a.s. účastnické cenné papíry s hlasovacími právy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 147.110.350,- Kč (sto čtyřicet sedm milionů sto deset tisíc tři sta padesát korun českých), což představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) základního kapitálu společnosti ZLT a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) ve společnosti ZLT a.s.
 

2)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti ZLT a.s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům ZLT a.s., jejichž vlastníky jsou nebo budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.
 

3)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti ZLT a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva, za akcie (účastnické cenné papíry) společnosti ZLT a.s. protiplnění ve výši 870,- Kč (osm set sedmdesát korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 850,- Kč (osm set padesát korun českých) emitovanou společností ZLT a.s. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.05.2016, vypracovaný soudním znalcem Ing. Lubošem Markem, IČO 16927532, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01, znalcem v oboru ekonomika – účetní evidence a ceny a odhady podniků.
 

4)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. osvědčuje, že Hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady obchodníku s cennými papíry – obchodní společnosti Patria Finance, a.s., IČO 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen „Pověřená osoba“), finanční prostředky ve výši 13.623.490,- Kč (třináct milionů šest set dvacet tři tisíc čtyři sta devadesát korun českých) potřebné k výplatě protiplnění (včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou.
 

5)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti ZLT a.s. protiplnění (včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře) prostřednictvím Pověřené osoby tak, že protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předložení akcií podle § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společnosti ZLT a.s. v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov, a v případě nevydaných akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba protiplnění vyplatí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů, případně, nesdělil-li vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. dosud číslo svého bankovního účtu, na bankovní účet který vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí na adresu sídla společnosti ZLT a.s. - Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov - nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. na Hlavního akcionáře. Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti ZLT a.s. zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušnému účastnickému cennému papíru společnosti ZLT a.s.; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušného účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s., že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo.
 

6)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k provedení veškerých právních jednání potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších právních jednání vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti ZLT a.s. dále pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

 

O tomto usnesení řádné valné hromady byl Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, sepsán notářský zápis, č. NZ /2016, N 229/2016.

 

Zápis usnesení řádné valné hromady společnosti byl dne 1.7.2016 zveřejněn v obchodním rejstříku.

 

Statutární ředitel upozorňuje, že notářský zápis o usnesení valné hromady sepsaný Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, č. NZ /2016, N 229/2016, je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí.

 

Přiměřenost protiplnění uvedeného v bodě 3) výše uvedeného usnesení řádné valné hromady doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.5.2016 (dále jen „Znalecký posudek“), vypracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence a cena a odhady podniků Ing. Lubošem Markem, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01 (dále jen „Znalec“).

 

Závěry Znaleckého posudku jsou následující:
Výše protiplnění za uvedené akcie byla stanovena k datu 4.5.2016. Znalec nejprve ocenil celou hodnotu Společnosti, a to:

 

a) Metodou výnosovou (kapitalizace odnímatelných čistých zisků) činí na částku 3.448.000,- Kč,
b) Metodou výnosovou (diskontování provozního finančního toku DCF entity) na částku 14.939.000,- Kč,
c) Metodou substanční (představující hodnotu čistého obchodního majetku) na částku 178.502.000,- Kč a
d) Metodou likvidační (představující hodnotu majetkové podstaty podniku) na částku 162.318.000,- Kč.

 

Ocenění násobitelem EV/EBIT nebylo vypočítáno, jelikož tuto metodu lze využít pouze v případě ziskového závodu.

 

K tomuto Znalec uvedl, že substanční metoda (majetková metoda) vyjadřuje pouze reálnou hodnotu jednotlivých složek jmění, ale nezahrnuje vliv očekávaných přínosů jak v zisku, tak ve finančních tocích. Na druhou stranu tato metoda objektivně promítá substanční hodnotu majetku, tzn. že v případě, že je ve struktuře aktiv výrazný podíl dlouhodobého hmotného majetku a finančního majetku, zobrazuje tato metoda výrazný vliv této skutečnosti. Proto se v případě, že je činnost postavena na využívání dlouhodobého majetku, stává tato metoda velice reálnou, neboť promítá hodnotu majetkové substance v bilanci Společnosti.

 

Dále Znalec uvedl, že pro potřeby objektivních závěrů ocenění byla dále stanovena i likvidační hodnota, a to na úrovni prodeje majetku v tísni.

 

Obě použité výnosové metody stanovení hodnoty obchodního závodu mají dle Znalce mírně odlišnou vypovídací hodnotu. O hodnotě závodu při použití metody výnosové pomocí kapitalizace zisku jsme informováni o možném budoucím vývoji Společnosti s následnými jejími zisky. Druhá výnosová metoda DCF je vázána na přírůstky finanční hotovosti. Cílem ocenění je zjistit objektivní obvyklou hodnotu s cílem, aby tato hodnota byla odvozena od budoucích zisků. Tuto podmínku nejlépe zobrazuje výnosová metoda - v tomto případě model DCF je podložen přírůstkem finančního kapitálu s podrobnějším vlivem zobrazeným finančním plánem. Rizikovost odhadu vykázaného budoucího zisku je větší než dosažení plánovaných zisků.

 

Současně je nutné si uvědomit, že tyto metody přímo nereagují na výši využívaného majetku, a pokud je v rozhodujících aktivech dlouhodobý majetek, který je hlavním předmětem podnikání (nájem, správa majetku apod.), potom je reálná hodnota akcií (podílů) lépe zobrazována nákladovou metodou, která je zpravidla i výrazně vyšší než výnosové metody.

 

Z uvedených důvodů tak Znalec stanovil hodnotu Společnosti metodou nákladovou s promítnutím likvidační metody, což činí 162.318.000,- Kč. Jako důvod zahrnutí vlivu likvidační metody Znalec uvedl, že je vhodné promítnout určitou opatrnost k nákladové metodě, nicméně riziko vstupu do likvidačního procesu je u Společnosti minimální. Uvedený faktor vlivu likvidační hodnoty vyplývá dle Znalce z oceňovacích standardů.

 

Z výsledné hodnoty Společnosti ve výši 162.318.000,- Kč pak Znalec určil hodnotu jedné akcie, když k datu ocenění bylo ve Společnosti 186.605 ks akcií (zahrnující vydané i nevydané akcie, případně akcie upsané v rámci procesu zvýšení základního kapitálu).

 

Závěr Znaleckého posudku je takový, že výše protiplnění za přechod (výkup) jednoho kusu akcie emitované Společností (kmenová listinná akcie na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 850,- Kč, akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu) na Hlavního akcionáře činí částku 870,- Kč pro akcii nominální hodnoty 850,- Kč.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně správného postupu při uplatnění nároku na protiplnění dle výše uvedeného usnesení řádné valné hromady či v případě jakýchkoliv jiných dotazů vzniklých v návaznosti na toto oznámení, budou akcionářům další informace poskytnuty na telefonním čísle (+420) 724 087 248, prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz, nebo osobně v sídle společnosti.

 

V Krnově dne 1.7.2016

 

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 1. 7. 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti 

ZLT a.s.


IČ: 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460


Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s. (dále jen „Společnost“) svolává, na základě žádosti obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Hlavní akcionář“), řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24.6.2016 od 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, Krnov, PSČ 794 01.


Pořad jednání řádné valné hromady:

1.    Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
2.    Výroční zpráva, zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
3.    Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a návrhem statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
4.    Zpráva správní rady o její činnosti za rok 2015, zpráva o přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o vztazích, vyjádření správní rady k návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
5.    Výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a ke zprávě o vztazích.
6.    Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
7.    Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na účetní období roku 2016.
8.    Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) – Určení hlavního akcionáře, Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu § 382 zákona o obchodních korporacích, Určení výše protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí.
9.    Závěr valné hromady.

 

(Hlavní akcionář požádal o svolání valné hromady k projednání bodu 8. uvedeného pořadu jednání valné hromady. Ostatní výše uvedené body byly se souhlasem Hlavního akcionáře na pořad jednání řádné valné hromady doplněny statutárním ředitelem Společnosti.)

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

 

Jednání řádné valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem, nebo úředně ověřenou kopií, podepsanou řádně s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, rozsah zplnomocnění, a zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s konáním řádné valné hromady.

 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 jsou následující:
Aktiva celkem:                                          63 261 tis. Kč 
Závazky celkem:                                        1 020 tis. Kč
Vlastní kapitál:                                         62 185 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky:                                   0 tis. Kč
Základní kapitál:                                       73 614 tis. Kč 
Výsledek hospodaření za účetní období:    - 9 167 tis. Kč 
Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

 

Výroční zpráva Společnosti za rok 2015 je k dispozici na internetových stránkách Společnosti - www.zamekkrnov.cz. 

 


K bodu č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady:

 

Rozhodné informace o určení výše protiplnění
Hlavní akcionář Společnosti, obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, navrhuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši protiplnění v penězích za listinné akcie na jméno emitované Společností (jiné účastnické cenné papíry nejsou ve Společnosti vydány) ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, a to ve výši 870,- Kč za každou jednu listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 850,- Kč emitovanou Společností, a toto určení uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady.
Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.5.2016 (dále jen „Znalecký posudek“), vypracovaným soudním znalcem Ing. Lubošem Markem, IČ: 16927532, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01, znalcem v oboru ekonomika – účetní evidence a ceny a odhady podniků, na základě Jmenovacího dekretu Krajského soudu v Praze dne 3.9.1991 a rozšíření oprávnění dne 19.1.1999 - dekret č. 1415 (dále jen „Znalec“).

 

Závěry znaleckého posudku
Cílem předloženého Znaleckého posudku bylo stanovit výši přiměřeného protiplnění pro účely rozhodnutí valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na osobu Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Výše protiplnění za uvedené akcie byla stanovena k datu 4.5.2016. Znalec nejprve ocenil celou hodnotu Společnosti, a to:

a) Metodou výnosovou (kapitalizace odnímatelných čistých zisků) činí na částku 3.448.000,- Kč,
b) Metodou výnosovou (diskontování provozního finančního toku DCF entity) na částku 14.939.000,- Kč,
c) Metodou substanční (představující hodnotu čistého obchodního majetku) na částku 178.502.000,- Kč a
d) Metodou likvidační (představující hodnotu majetkové podstaty podniku) na částku 162.318.000,- Kč.
Ocenění násobitelem EV/EBIT nebylo vypočítáno, jelikož tuto metodu lze využít pouze v případě ziskového závodu.
K tomuto Znalec uvedl, že substanční metoda (majetková metoda) vyjadřuje pouze reálnou hodnotu jednotlivých složek jmění, ale nezahrnuje vliv očekávaných přínosů jak v zisku, tak ve finančních tocích. Na druhou stranu tato metoda objektivně promítá substanční hodnotu majetku, tzn. že v případě, že je ve struktuře aktiv výrazný podíl dlouhodobého hmotného majetku a finančního majetku, zobrazuje tato metoda výrazný vliv této skutečnosti. Proto se v případě, že je činnost postavena na využívání dlouhodobého majetku, stává tato metoda velice reálnou, neboť promítá hodnotu majetkové substance v bilanci Společnosti.

Dále Znalec uvedl, že pro potřeby objektivních závěrů ocenění byla dále stanovena i likvidační hodnota, a to na úrovni prodeje majetku v tísni.

Obě použité výnosové metody stanovení hodnoty obchodního závodu mají dle Znalce mírně odlišnou vypovídací hodnotu. O hodnotě závodu při použití metody výnosové pomocí kapitalizace zisku jsme informováni o možném budoucím vývoji Společnosti s následnými jejími zisky. Druhá výnosová metoda DCF je vázána na přírůstky finanční hotovosti. Cílem ocenění je zjistit objektivní obvyklou hodnotu s cílem, aby tato hodnota byla odvozena od budoucích zisků. Tuto podmínku nejlépe zobrazuje výnosová metoda - v tomto případě model DCF je podložen přírůstkem finančního kapitálu s podrobnějším vlivem zobrazeným finančním plánem. Rizikovost odhadu vykázaného budoucího zisku je větší než dosažení plánovaných zisků.
Současně je nutné si uvědomit, že tyto metody přímo nereagují na výši využívaného majetku, a pokud je v rozhodujících aktivech dlouhodobý majetek, který je hlavním předmětem podnikání (nájem, správa majetku apod.), potom je reálná hodnota akcií (podílů) lépe zobrazována nákladovou metodou, která je zpravidla i výrazně vyšší než výnosové metody.
Z uvedených důvodů tak Znalec stanovil hodnotu Společnosti metodou nákladovou s promítnutím likvidační metody, což činí 162.318.000,- Kč. Jako důvod zahrnutí vlivu likvidační metody Znalec uvedl, že je vhodné promítnout určitou opatrnost k nákladové metodě, nicméně riziko vstupu do likvidačního procesu je u Společnosti minimální. Uvedený faktor vlivu likvidační hodnoty vyplývá dle Znalce z oceňovacích standardů.

Z výsledné hodnoty Společnosti ve výši 162.318.000,- Kč pak Znalec určil hodnotu jedné akcie, když k datu ocenění bylo ve Společnosti 186.605 ks akcií (zahrnující vydané i nevydané akcie, případně akcie upsané v rámci procesu zvýšení základního kapitálu).

Závěr Znaleckého posudku je takový, že výše protiplnění za přechod (výkup) jednoho kusu akcie emitované Společností (kmenová listinná akcie na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 850,- Kč, akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu) na Hlavního akcionáře činí částku 870,- Kč pro akcii nominální hodnoty 850,- Kč.

 

Vyjádření statutárního ředitele a správní rady Společnosti k navrhované výši protiplnění
Statutární ředitel Společnosti považuje protiplnění ve výši 870,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 850,- Kč, za přiměřené, neboť navrhovaná výše dle názoru statutárního ředitele je v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má statutární ředitel k dispozici, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům soudního znalce Ing. Luboše Marka, jehož znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti sděluje, že působí současně ve funkci jednatele Hlavního akcionáře. Tato skutečnost však nemá vliv na objektivitu uvedeného vyjádření statutárního ředitele Společnosti k navrhované výši protiplnění.

 

Výzva zástavním věřitelům
Statutární ředitel Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele, aby sdělili Společnosti, oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti, existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti.

 

Upozornění vlastníkům zastavených akcií
Statutární ředitel Společnosti upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti na jejich povinnost podle § 380 zákona o obchodních korporacích, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, sdělili Společnosti skutečnost zastavení účastnických cenných papírů emitovaných Společností a osobu zástavního věřitele, a to oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti.

 

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 zákona o obchodních korporacích
Statutární ředitel Společnosti upozorňuje ve smyslu § 379 zákona o obchodních korporacích vlastníky účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti, že pro ně jsou v sídle Společnosti, na adrese Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, v pracovních dnech ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne konáním valné hromady vždy od 9:00 do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezence do ukončení valné hromady, zpřístupněny k nahlédnutí tyto dokumenty:    

•    Údaj o osobě Hlavního akcionáře; a
•    Znalecký posudek č. 22-1063-2016, ze dne 18.5.2016, vypracovaný soudním znalcem Ing. Lubošem Markem.

Na žádost akcionáře vydá Společnost akcionáři zdarma kopie uvedených dokumentů. Akcionářům doporučujeme se k nahlédnutí do uvedených dokumentů (a k převzetí jejich kopií) předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz.

 

Návrhy usnesení řádné valné hromady:

 

1.    Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání

Valná hromada společnosti ZLT a.s. volí předsedu valné hromady pana JUDr. Ing. Karla Goláně, PhD., zapisovatele paní Taťánu Müllerovou, ověřovatele zápisu pana Karla Goláně ml. a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Davida Mikalu. 

 

Zdůvodnění: 
Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

 


2.    Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání 

Valná hromada společnosti ZLT a.s. bere na vědomí výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o vztazích dle ust. § 82 zákona o obchodních korporacích, zprávu statutárního ředitele a podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

 

Zdůvodnění:
Výroční zpráva statutárního ředitele je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti a je k dispozici akcionářům Společnosti na valné hromadě a internetových stránkách Společnosti.

 


3.    K bodu č. 3 pořadu jednání 

V rámci projednání tohoto bodu pořadu bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku.

 


4.    Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání 

Valná hromada společnosti ZLT a.s. bere na vědomí zprávu o činnosti správní rady za rok 2015, výsledek přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích správní radou a vyjádření správní rady k návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku.

 

Zdůvodnění:
V rámci tohoto bodu bude přednesena zpráva o činnosti správní rady za rok 2015, dále bude valná hromada seznámena s výsledkem přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o vztazích a vyjádří se k návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku.

 


5.    Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání 

Valná hromada společnosti ZLT a.s. bere na vědomí výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o vztazích.

 

Zdůvodnění:
V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a zprávy o vztazích.

 

6.    Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání 

Valná hromada společnosti ZLT a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně její přílohy, ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti, opatřenou zprávou auditora.

Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhoduje, že ztráta hospodaření za rok 2015 ve výši 9.167.000,- Kč (slovy: devět milionů sto šedesát sedm tisíc korun českých) bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

 

Zdůvodnění:
V souladu s § 435 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá, statutární ředitel ke schválení valné hromadě účetní závěrku za rok 2015 a návrh statutárního ředitele na vypořádání ztráty. Statutární ředitel navrhuje schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 způsobem uvedeným v navrženém usnesení. 

 

7.    Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání 

Valná hromada určuje pro účetní období roku 2016 auditora – obchodní společnost VGD, s.r.o., IČ 25626311, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00.

 

Zdůvodnění:
Společnost má povinnost ověření účetní závěrky auditorem. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora nejvyšší orgán společnosti.

 


8.    Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání 

1)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZLT a.s. ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen „Hlavní akcionář“), která vlastní 170.978 kusů kmenových akcií společnosti ZLT a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 850,- Kč, tedy vlastní ve společnosti ZLT a.s. účastnické cenné papíry s hlasovacími právy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 145.331.300,- Kč, což představuje 91,6256 % základního kapitálu společnosti ZLT a.s., s nimiž je spojen 91,6256% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ZLT a.s..

 

2)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti ZLT a.s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům ZLT a.s., jejichž vlastníky jsou nebo budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.

 

3)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti ZLT a.s., případně zástavním věřitelům bude-li prokázán vznik zástavního práva, za akcie (účastnické cenné papíry) společnosti ZLT a.s. protiplnění ve výši 870,- Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 850,- Kč emitovanou společností ZLT a.s.. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.5.2016, vypracovaný soudním znalcem Ing. Lubošem Markem, IČ: 16927532, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01, znalcem v oboru ekonomika – účetní evidence a ceny a odhady podniků.

 

4)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. osvědčuje, že Hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady obchodníku s cennými papíry – obchodní společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen „Pověřená osoba“), finanční prostředky ve výši 13.623.490,- Kč potřebné k výplatě protiplnění (včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. 

 

5)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti ZLT a.s. protiplnění (včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře) prostřednictvím Pověřené osoby tak, že protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne předložení akcií podle § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společnosti ZLT a.s. v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov, a v případě nevydaných akcií nejpozději do 10 dnů ode dne přechodu vlastnického práva podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba protiplnění vyplatí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů, případně, nesdělil-li vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. dosud číslo svého bankovního účtu, na bankovní účet který vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí na adresu sídla společnosti ZLT a.s. - Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov - nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. na Hlavního akcionáře. Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti ZLT a.s. zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušnému účastnickému cennému papíru společnosti ZLT a.s.; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušného účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s., že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo.

 

6)    Valná hromada společnosti ZLT a.s. pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k provedení veškerých právních jednání potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších právních jednání vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti ZLT a.s. dále pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

 

Zdůvodnění: 
Hlavní akcionář, kterým je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, a který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání řádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Počet akcií, kterými má dle bodu 1) tohoto návrhu usnesení disponovat Hlavní akcionář, zohledňuje Hlavním akcionářem účinné upsané akcie dosud nezapsané v obchodním rejstříku (ke dni zveřejnění této pozvánky má Hlavní akcionář ve Společnosti 152.586 ks vydaných akcií a 18.392 ks akcií účinně upsaných akcií  Společnosti). Návrh usnesení je překládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.


V Krnově dne 25.5.2016

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 25. 5. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výroční zpráva za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015

 

Zveřejněno dne 25. 5 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty
Opakovaná výzva akcionářům k převzetí listinných akcií
Opakovaná výzva akcionářům ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů

 

Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“), tímto vyzývá akcionáře společnosti,

 

1. kteří dosud v souvislosti se snížení základního kapitálu společnosti (dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11.12.2015) nepředložili své akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií 850,- Kč (namísto původní jmenovité hodnoty akcií 1.000,- Kč), 

 

a/nebo

 

2. kteří si dosud v souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno (dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.9.2015) nepřevzali listinné akcie,

 

aby tak učinili v dodatečné lhůtě běžící ode dne zveřejnění této výzvy do 2.6.2016, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, a to v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov.

 

Akcionář je povinen se k požadovanému úkonu předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz.

 

Oprávněné fyzické osoby se při požadovaném úkonu prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se při požadovaném úkonu prokáží originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob učinění požadovaného úkonu než osobní není možný.

 

Společnost upozorňuje, že nepředloží-li akcionář své akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií dle bodu 1. výše ve lhůtě podle této výzvy, budou tyto akcie prohlášeny za neplatné. Zároveň, do splnění povinnosti předložit akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty, není akcionář oprávněn vykonávat práva s těmito akciemi spojená.

 

Společnost dále upozorňuje, že nepřevezme-li si akcionář listinné akcie dle bodu 2. výše ve lhůtě podle této výzvy, je společnost oprávněna nepřevzaté listinné akcie prodat ve veřejné dražbě.

 

Statutární ředitel společnosti tímto dále vyzývá akcionáře, kteří dosud písemně nesdělili společnosti informace nezbytné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti, a to jméno a bydliště nebo název a sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, aby tak rovněž neprodleně učinili.

 

Společnost upozorňuje, že do splnění této povinnosti sdělit společnosti informace nezbytné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti, není akcionář oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi.

 

V Krnově dne 2.5.2016

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

Zveřejněno dne 2. 5. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o přednostním právu akcionářů k úpisu akcií společnosti ZLT a.s.
Oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu akcií společnosti ZLT a.s.


Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že 

valná hromada Společnosti dne 11.12.2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií Společnosti s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Dne 22.12.2015 bylo zveřejněno oznámení o přednostním právu akcionářů k úpisu akcií Společnosti v prvním kole upisování. Akcionáři nyní mají přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování. V této souvislosti oznamuje statutární ředitel Společnosti všem jejím akcionářům následující informace k realizaci práva na upsání nových akcií Společnosti ze strany jejích stávajících akcionářů ve druhém kole upisování takto:

 

1.    Místo a lhůta k upisování akcií.

Akcionáři Společnosti mohou upisovat nové akcie v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, a to v sídle Společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov. K úpisu akcií doporučujeme se předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz. Úpis akcií bude probíhat formou uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a akcionářem.  

Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne 19.4.2016 (včetně), lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dní a tato lhůta končí dne 2.5.2016 (včetně).

 

2.    Počet akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii.

Na jednu dosavadní akcii (a akcii účinně upsanou v prvním kole upisování) lze upsat 0,109 ks (slovy: nula celá, jedno sto devět tisíciny kusu) akcií nových o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) jedné akcie, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze.  

 

3.    Jmenovitá hodnota, počet, druh a forma nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva.

Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno nejvíce 100.000 ks (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). Po prvním kole upisování zbývá k úpisu akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole 18.398 ks (slovy: osmnáct tisíc tři sta devadesát osm kusů) nových kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). Akcie budou znít na jméno, nebudou kótované a budou vydány v listinné podobě.

 

4.    Rozhodný den.

Rozhodný den pro využití přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva, tedy 19.4.2016.

 

5.    Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva.

Emisní kurz jedné akcie bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) a bude bez emisního ážia. Emisní kurz bude splácen výhradně peněžitými vklady. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurz peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti (10) pracovních dnů ode dne úpisu, tj. ode dne, kdy se Společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nových akcií se nepřipouští.

 


V Krnově dne 18.4.2016

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

Zveřejněno dne 18. 4. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva akcionářům k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty
a výzva ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů


Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

tímto oznamuje, že valná hromada společnosti dne 11. 12. 2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti, které bylo částečně provedeno snížením jmenovité hodnoty 86.605 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snížila poměrně u všech těchto akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 ZOK, a to tak, že dosavadní akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) mají nově jmenovitou hodnotu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). 

 

V této souvislosti statutární ředitel společnosti vyzývá akcionáře společnosti k předložení svých dosavadních akcií za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty. Akcionářům, kteří si do dnešního dne své akcie nevyzvedli, budou rovnou předány akcie s vyznačením nové jmenovité hodnoty.

 

Akcie je možné za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty předložit ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, a to v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov. 

 

Akcionář je povinen se za účelem předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz.

 

Oprávněné fyzické osoby se při předložení akcií prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se při předložení akcií prokáží originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob předložení akcií než osobní není možný.

 

Statutární ředitel dále vyzývá akcionáře, kteří tak dosud neučinili, aby písemně sdělili společnosti informace nezbytné pro zápis do seznamu akcionářů, a to jméno a bydliště nebo název a sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

Akcionář, který do 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nepředloží své akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo nesdělí společnosti své jméno a bydliště nebo název a sídlo a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, není po dobu splnění těchto povinností oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi.


V Krnově dne 8. 1. 2016

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 7. 1. 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o přednostním právu akcionářů k úpisu akcií společnosti ZLT a.s.
Oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu akcií společnosti ZLT a.s.


Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „Společnost“),

 

tímto v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že 

 

valná hromada Společnosti dne 11.12.2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií Společnosti s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. V této souvislosti oznamuje statutární ředitel Společnosti všem jejím akcionářům následující informace k realizaci práva na upsání nových akcií Společnosti ze strany jejích stávajících akcionářů takto:

 

1.    Místo a lhůta k upisování akcií.

Akcionáři Společnosti mohou upisovat nové akcie v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, a to v sídle Společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov. K úpisu akcií doporučujeme se předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz. Úpis akcií bude probíhat formou uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a akcionářem.  

Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne 23.12.2015 (včetně), lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dní a tato lhůta končí dne 5.1.2016 (včetně).

 

2.    Počet akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii.

Na jednu dosavadní akcii lze upsat 1,154 ks (slovy: jedna celá, jedno sto padesát čtyři tisíciny kusu) akcií nových o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) jedné akcie, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze.  

 

3.    Jmenovitá hodnota, počet, druh a forma nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva.

Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno nejvíce 100.000 ks (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). Akcie budou znít na jméno, nebudou kótované a budou vydány v listinné podobě.

 

4.    Rozhodný den.

Rozhodný den pro využití přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva, tedy 22.12.2015.

 

5.    Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva.

Emisní kurz jedné akcie bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) a bude bez emisního ážia. Emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti (10) pracovních dnů ode dne úpisu, tj. ode dne, kdy se Společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští.


V Krnově dne 22.12.2015

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

Zveřejněno dne 22. 12. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti
ZLT a.s.
IČ: 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460


Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s. tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, doplňuje pořad jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 11. 12. 2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, Krnov, PSČ 794 01, o následující body:

•    Projednání účetní závěrky společnosti ZLT a.s. sestavené pro zvláštní účely za období od 1.1.2015 do 31.10.2015.
•    Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.
•    Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o.
•    Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování.

Statutární ředitel tyto body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako body č. 5., 10., 11. a 12.  Stávající body č. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., a 12. se nyní označují jako body č. 6., 7., 8., 9., 13., 14. 15. a 16.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valné hromada následující pořad jednání:


Pořad jednání řádné valné hromady:

1.    Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
2.    Projednání a schválení roční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
3.    Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 a informace o výroku auditora, schválení návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
4.    Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku. 
5.    Projednání účetní závěrky společnosti ZLT a.s. sestavené pro zvláštní účely za období od 1.1.2015 do 31.10.2015 
6.    Rozhodnutí o změně stanov společnosti – omezení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.
7.    Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
8.    Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.
9.    Změna stanov společnosti – v návaznosti na snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti.
10.    Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.
11.    Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o.
12.    Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování.
13.    Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele společnosti.
14.    Schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady společnosti.
15.    Schválení auditora společnosti pro rok 2015.
16.    Závěr valné hromady.


Statutární ředitel v návaznosti na nově zařazený bod č. 5 pořadu jednání valné hromady uvádí tyto hlavní údaje účetní závěrky sestavené za období od 1.1.2015 do 31.10.2015:
Aktiva celkem:                            63 887 tis. Kč 
Závazky celkem:                            1 589 tis. Kč
Vlastní kapitál:                            62 244 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky:                        0 tis. Kč
Základní kapitál:                            102 258 tis. Kč
Výsledek hospodaření za  období od 1.1.2015 do 31.10.2015:        - 9 111 tis. Kč
Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.zamekkrnov.cz.


Návrhy usnesení k doplněným bodům řádné valné hromady:

1.    Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání 
(Projednání účetní závěrky sestavenou  pro zvláštní účely společnosti ZLT a.s. za období od 1.1.2015 do 31.10.2015.)

Valná hromada bere na vědomí účetní závěrku sestavenou pro zvláštní účely společnosti za období od 1.1.2015 do 31.10.2015. 

Zdůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že má být valnou hromadou rozhodováno o změnách ve výši základního kapitálu společnosti, navrhl kvalifikovaný akcionář sestavení aktuální účetní závěrky společnosti s cílem ověření současného hospodářského stavu společnosti tak, aby valná hromada po seznámení se s touto  účetní závěrkou sestavenou pro zvláštní účely získala dostatečné informace pro odpovědné rozhodování o dalších bodech pořadu jednání valné hromady.  


2.    Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání 
    (Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.)

Valná hromada rozhoduje o úplatném nabytí (koupi) vlastních akcií společnosti následovně:

a)    Nejvyšší počet akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), které může společnost nabýt, může představovat nejvýše 1/3 (slovy: jednu třetinu) podílu na společnosti.

b)    Společnost může na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie nejdéle po dobu 5 let (slovy: pěti let). 

c)    Společnost je oprávněna každou akcii nabýt nejvýše za 893,- Kč (slovy: osm set devadesát tři korun českých) a nejméně za 50,- Kč (slovy: padesát korun českých).

d)    Společnost je oprávněna akcie nabývat nejdříve po zápisu nové výše jmenovité hodnoty akcií společnosti do obchodního rejstříku dle bodu 7 a 9 rozhodnutí této valné hromady.

Zdůvodnění:
Kvalifikovaný akcionář navrhuje nabývání vlastních akcií společnosti, kterému dle jeho názoru svědčí poměry ve společnosti, kdy se poslední řádné valné hromady společnosti většina akcionářů neúčastnila. Může zde proto být řada akcionářů, kteří mohou mít zájem o prodej akcií společnosti, pokud tito nestihnou včas využít povinného návrhu na odkup akcií učiněného dne 13.11.2015.


3.    Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání 
    (Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o.)

Valná hromada schvaluje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK převod základního obchodního podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o., IČ: 28444612, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141982, ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), představující vklad do základního kapitálu této společnosti ve výši 25.928.000,- Kč (dále jen „obchodní podíl“), a to za cenu obvyklou, stanovenou posudkem znalce, nejméně však za cenu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Valná hromada pověřuje statutárního ředitele k zadání zpracování znaleckého posudku k určení ceny obvyklé obchodního podílu, k jednání se zástavním věřitelem - Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, v jehož prospěch je obchodní podíl zastaven, za účelem souhlasu tohoto zástavního věřitele s převodem obchodního podílu, bude-li jej třeba, a k následné realizaci prodeje obchodního podílu prostřednictvím vhodné realitní kanceláře.

Zdůvodnění:
Kvalifikovaný akcionář považuje prodej podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o. za vhodné vzhledem k dlouhodobé ztrátě této společnosti a vzhledem k jejím závazkům, a to podle možností v nejkratší přijatelné době prostřednictvím realitní kanceláře.


4.    Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání 
    (Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování.)

Všechny dosavadní akcie společnosti, a to 102.258 (jedno sto dva tisíce dvě stě padesát osm) kusů kmenových akcií společnosti na jméno, o jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou vydány jako listinné cenné papíry, se mění na zaknihované cenné papíry, které jsou cennými papíry na majitele. 


Lhůtu pro vrácení akcií stanoví statutární ředitel společnosti poté, co bude přeměna akcií společnosti dle tohoto rozhodnutí zapsána do obchodního rejstříku.

Usnesení dle bodu 7 této valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti a snížení jmenovité hodnoty akcií není tímto rozhodnutím dotčeno. 

Usnesení dle bodu 8 této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií není tímto rozhodnutím dotčeno s tím, že nově upisované akcie budou zaknihované akcie na majitele.   

Zdůvodnění:
Kvalifikovaný akcionář navrhuje návrat k zaknihovaným akciím na majitele, které společnost měla do 15.10.2015, kdy na základě usnesení valné hromady ze dne 17.9.2015 došlo k přeměně akcií na majitele na akcie na jméno a zaknihovaných akcií na akcie listinné. Kvalifikovaný akcionář považuje tuto formu a podobu akcií za vhodnější vzhledem ke snížení administrativní náročnosti a navrhuje opětovné přenesení vedení evidence akcionářů na Centrální depozitář. 

 

V Krnově dne 1. 12. 2015

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 4. 12. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OZNÁMENÍ ZNĚNÍ NÁVRHU AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ 
NA POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti
ZLT a.s.
IČ: 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460


Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s. v souladu v souladu s § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), oznamuje znění návrhu akcionáře – obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 – k bodu č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady (po doplnění pořadu jednání valné hromady oznámením ze dne 1.12.2015), která se bude konat dne 11.12.2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, Krnov, PSČ 794 01.


Znění návrhu akcionáře k bodu č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady:

Akcionář společnosti, obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti ZLT a.s. současně rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) na konečnou výši nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) s tím, že připouští upisování akcií pod tuto částku nikoliv však nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.
 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 100.000 kusů (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které nebudou kótované, které budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), a které budou spláceny peněžitými vklady. K těmto akciím budou vázána stejná práva a omezení jako k již vydaným kmenovým akciím společnosti a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady.
  
Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií v prvním kole upisování tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) lze upsat 1,154 ks (slovy: jedna celá, jedno sto padesát čtyři setin kusů) akcií nových, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze. Akcionáři jsou oprávněni upsat nejvýše celkem 100.000 kusů (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované, a které budou vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14-ti denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14-ti denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do 10-ti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 

Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, také ve druhém kole upisování, a to v rozsahu a za podmínek, které budou stanoveny v informaci dle  485 odst. 1 ZOK. Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14-ti denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14-ti denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do 10-ti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 
   
V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, budou zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, která je povinna upsat akcie smlouvou o úpisu akcií, kterou je povinna uzavřít se společností do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy jí společnost doručí písemnou výzvu k uzavření smlouvy o úpisu, přičemž společnost je povinna vyzvat určeného zájemce k uzavření smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení 14-ti denní lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole upisování. Připouští se, aby předem vybraný zájemce neupsal veškeré akcie nabídnuté mu k úpisu, tzn. předem vybraný zájemce je oprávněn upsat libovolný počet akcií nabídnutých mu k úpisu nebo neupsat žádné akcie. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: 27217582, ve lhůtě do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 

Statutární ředitel se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 492 odst. 1 ZOK po každém kole upisování.

Základní kapitál společnosti po účinnosti zvýšení základního kapitálu bude činit nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých).

Zdůvodnění: 
Zvýšení základního kapitálu se navrhuje za účelem posílení kapitálové pozice společnosti a úhrady závazků dceřiných společností. Zvýšení základního kapitálu je v působnosti valné hromady. V souladu se zákonem je navrhováno využití přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že pokud akcionáři plně nevyužijí přednostní právo ani ve druhém kole upisování, budou akcie nabídnuty určenému zájemci – obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o.
Akcionář se po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu (10.11.2015) a po zveřejnění veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií obchodní společnosti ZLT a.s. (13.11.2015) seznámil s obsahem znaleckého posudku vážícímu se k veřejnému návrhu smlouvy, který mu byl dán k nahlédnutí v sídle společnosti. Znalecký posudek obsahuje údaje o ocenění hodnoty akcií a v rámci toho údaje o stavu jmění společnosti. Po seznámení se s údaji ve znaleckém posudku tak akcionář došel k závěru, že za účelem efektivního naplnění posílení kapitálové pozice společnosti a úhrady závazků dceřiných společností je nutné provést zvýšení základního kapitálu společnosti ještě ve větší míře, než bylo původně navrženo.


Stanovisko statutárního ředitele společnosti k návrhu akcionáře:

Statutární ředitel společnosti nemá k návrhu akcionáře výhrady, naopak se domnívá, že tímto postupem se zvětší potenciál vyššího konečného zvýšení základního kapitálu společnosti, při možnosti realizace úpisu akcií ze strany akcionářů ve větším rozsahu, než umožňoval původní návrh.


Návrh akcionáře je zveřejněn na internetových stánkách společnosti www.zamekkrnov.cz 

 

V Krnově dne 1. 12. 2015

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

 

Návrh akcionáře k pořadu jednání valné hromady

 

Zveřejněno dne 4. 12. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Účetní závěrka pro zvláštní účely ke dni 31.10.2015

 

Zveřejněno dne 4. 12. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií 
obchodní společnosti ZLT a.s.

učiněného podle ustanovení § 335 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech


Obchodní společnost ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále také jen „navrhovatel“), učinila dne 13. 11. 2015 veřejný návrh smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „veřejný návrh“).

 

Navrhovatel tímto dle bodu 7 veřejného návrhu 

 

- mění bod 5 veřejného návrhu, v části podmínek odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě veřejného návrhu, a to tak, že věta „Od uzavřené kupní smlouvy není možné odstoupit s výjimkou uvedenou v bodu 6.“ se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním: „Zájemce, který přijal veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit také po dobu závaznosti návrhu (bod 8), a to bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být učiněno doručením písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy adresované do sídla cílové společnosti. Podpis zájemce na odstoupení od kupní smlouvy musí být úředně ověřen.“

 

- do bodu 7 veřejného návrhu, za poslední větu, doplňuje tuto větu: „Navrhovatel oznámí zájemci, který přijal veřejný návrh, uzavření kupní smlouvy písemně na adresu zájemce uvedenou zájemcem v oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy, a to do 1 měsíce od uplynutí doby závaznosti návrhu (bod 8).“

 

Tato změna veřejného návrhu platí i pro všechny kupní smlouvy, které byly již na základě veřejného návrhu uzavřeny.

 


V Krnově dne 23. 11. 2015

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 23. 11. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZLT - povinný odkup - formulář akceptace

 

Zveřejněno dne 13. 11. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií 
určený níže specifikovaným akcionářům obchodní společnosti ZLT a.s. 

podle ustanovení § 335 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)


1.    Navrhovatel
Obchodní společnost ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále také jen „navrhovatel“), tímto předkládá veřejný návrh smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále také jen „cílová společnost“).

 

2.    Důvody, na jejichž základě je veřejný návrh smlouvy činěn
Řádná valná hromada cílové společnosti dne 17. 09. 2015 rozhodla o přeměně akcií, které jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír, na akcie cílové společnosti, které jsou cennými papíry na jméno, a současně rozhodla o omezení jejich převoditelnosti. Dle ustanovení § 335 odst. 1 zákona o obchodních korporacích tímto navrhovateli vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií cílové společnosti. Veřejný návrh je určen, dle ustanovení § 338 zákona o obchodních korporacích, těm akcionářům cílové společnosti, kteří byli ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 17. 09.2015, vlastníky účastnických cenných papírů cílové společnosti a nehlasovali pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií cílové společnosti (dále také jen „zájemce“).

 

3.    Akcie, na něž se návrh vztahuje
Emitentem je obchodní společnost ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460. Návrh se vztahuje na kmenové akcie o jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000,- Kč. Akcie zní na jméno, jsou vydány jako listinný cenný papír a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále jen „akcie“).

 

4.    Výše protiplnění
Kupní cena za jednu akcii dle bodu 3 nabízená navrhovatelem za podmínek stanovených v tomto veřejném návrhu činí 893,-  Kč (slovy osm set devadesát tři korun českých). 
Přiměřenost ceny, ve smyslu ustanovení § 328 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je stanovena na základě znaleckého posudku č. 59-1023-2015 vypracovaného soudním znalcem Ing. Lubošem Markem dne 10. 11. 2015, který je k nahlédnutí v sídle navrhovatele.  

 

5.    Náležitosti kupní smlouvy
Zájemce (prodávající) oznámí navrhovateli přijetí nabídky písemně doporučenou poštou na adresu sídla navrhovatele tak, aby toto písemné oznámení bylo doručeno ve lhůtě závaznosti tohoto veřejného návrhu (bod 8). K uzavření smlouvy o převodu akcií dochází v den řádného a včasného doručení písemného oznámení o přijetí nabídky obsahující náležitosti dále uvedené. 
Písemné oznámení o přijetí návrhu musí obsahovat: 
(a) prohlášení zájemce, že bezpodmínečně přijímá návrh, 
(b) identifikaci zájemce uvedením jména a příjmení, rodného čísla a adresy trvalého bydliště (obchodní firmy, identifikačního čísla a adresy sídla), 
(c) označení emitenta akcií, 
(d) identifikaci akcií, 
(e) počet nabízených akcií, 
(f) číslo bankovního účtu zájemce nebo adresu pro vyplacení kupní ceny, 
(g) čestné prohlášení zájemce o tom, že je majitelem akcií, je oprávněn s nimi nakládat, a že akcie nejsou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, a to zejména právy zástavními, včetně zákonného zástavního práva, a že od akcií nejsou oddělena žádná samostatně převoditelná práva, a
(h) datum a vlastnoruční podpis zájemce (příp. osoby, která je oprávněna zájemce zastupovat, včetně plné moci). 
Podpis zájemce na oznámení o přijetí návrhu i na případné plné moci musí být úředně ověřen.
Vzor přijetí návrhu je k dispozici ke stažení na internetových stránkách navrhovatele http://www.zamekkrnov.cz/informace-pro-akcionare.html.
Návrh neobsahující náležitosti dle tohoto bodu 5. tohoto veřejného návrhu se nepovažuje za přijetí návrhu.
Od uzavřené kupní smlouvy není možné odstoupit s výjimkou uvedenou v bodu 6.
Kupní cena bude uhrazena zájemci nejpozději do 1 měsíce ode dne následujícího po dni uplynutí doby závaznosti tohoto veřejného návrhu (v souladu s ustanovením § 340 zákona o obchodních korporacích), nejdříve však po odevzdání rubopisovaných akcií společnosti dle bodu 6., a to poštovní poukázkou na adresu zájemce nebo na uvedený bankovní účet zájemce. 

 

6.    Postup po přijetí návrhu zájemcem, Odstoupení od smlouvy
Navrhovatel vyzve zájemce, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu navrhovatele dostavil do sídla navrhovatele a předal mu všechny akcie, které jsou předmětem smlouvy o převodu akcií na základě této nabídky a jejího přijetí, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak. Akcie musí být zájemcem rubopisovány na řad navrhovatele. Akcie je nutné odevzdat pověřené osobě – panu Davidu Mikalovi, členu správní rady navrhovatele, nebo jím k tomu zmocněné osobě. Oproti odevzdání akcií bude zájemci předán předávací protokol. 
Nebudou-li rubopisované akcie způsobem dle tohoto bodu ze strany zájemce včas odevzdány, je navrhovatel oprávněn od kupní smlouvy uzavřené na základě této veřejné nabídky odstoupit.

 

7.    Doba závaznosti veřejného návrhu
Pokud akcionář nehodlá přijmout tento veřejný návrh, nemusí činit žádné další kroky. Tento veřejný návrh je možné změnit nebo odvolat.

 

8.    Doba závaznosti veřejného návrhu
Návrh je závazný po dobu 4 týdnů ode dne jeho uveřejnění.

 


V Krnově dne 13. 11. 2015

Statutární ředitel společnosti ZLT, a.s.

 

Zveřejněno dne 13. 11. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výroční zpráva za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014

Zveřejněno dne 11. 11. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

obchodní společnosti

ZLT a.s.

IČ: 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460

 

 

Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s. svolává, na žádost akcionáře vlastnícího akcie představující více než 3 % základního kapitálu, řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 12. 2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, Krnov, PSČ 794 01.

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady:

 

 1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
 2. Projednání a schválení roční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
 3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 a informace o výroku auditora, schválení návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
 4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku.
 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – omezení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.
 6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.
 8. Změna stanov společnosti – v návaznosti na snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti.
 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele společnosti.
 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady společnosti.
 11. Schválení auditora společnosti pro rok 2015.
 12. Závěr valné hromady.

 

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

 

Jednání řádné valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů společnosti, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem, nebo úředně ověřenou kopií, podepsanou řádně s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, rozsah zplnomocnění, a zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad.

 

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s konáním řádné valné hromady. Návrhy změn stanov a návrhy smluv o výkonu funkce předkládaných valné hromadě ke schválení jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 je k dispozici na internetových stránkách společnosti - www.zamekkrnov.cz.

 

Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Statutární ředitel může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu statutárního ředitele a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

 

Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 jsou následující:

Aktiva celkem:                                                    72.141 tis. Kč

Závazky celkem:                                                 737 tis. Kč

Vlastní kapitál:                                                    71.367 tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky:                                 0 tis. Kč

Základní kapitál:                                                 102.258 tis. Kč

Výsledek hospodaření za účetní období:       - 7.142 tis. Kč

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin.

 

 

Návrhy usnesení řádné valné hromady:

 

1. Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání

 

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Davida Mikalu, zapisovatele pana Karla Goláně, ověřovatele zápisu pana Davida Mikalu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Böhma Svatoslava.

 

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 ZOK a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

 

 

2. Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

 

Valná hromada schvaluje roční zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

 

        Zdůvodnění:

Roční zpráva statutárního ředitele je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti.

 

3., 4. Návrh usnesení k bodu č. 3 a 4 pořadu jednání

 

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti. Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele nevyplácet za rok 2014 dividendy.

 

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i správní rady společnosti.

 

 

5. Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

 

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v platném znění následujícím způsobem:

 

- dosavadní text Čl. 8 odst. 6. se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

 

6. V ostatním se na přednostní právo vztahují příslušná ustanovení ZoK, a to zejména § 484 až § 489 ZoK s tím, že akcionář nemá přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář, nestanoví-li valná hromada rozhodující o zvýšení základního kapitálu v konkrétním případě jinak.

 

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna stanov je potřebná s ohledem na plánované posílení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. V případě nevyloučení přednostního práva akcionářů by společnosti reálně hrozilo, že by se zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akce nikdy nepodařilo v plném rozsahu realizovat, což by mohlo mít pro společnost a její rozvoj negativní ekonomické důsledky.

 

 

6. Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

 

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu akciové společnosti ZLT a.s., se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13/1, 794 01, IČ 451 93 053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 460 a základní kapitál se snižuje z důvodu a k účelu úhrady již vzniklé kumulované ztráty společnosti z minulých let z původní výše 102.258.000,- Kč (slovy: sto dva miliony dvě stě padesát osm tisíc korun českých) na novou výši 73.614.250,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých).

 

Toto snížení základního kapitálu se uskutečňuje následovně:

 

 1. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku v celkovém počtu 15.653 ks. Takto bude snížen základní kapitál společnosti o 15.653.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set padesát tři tisíc korun českých) jejich zničením.

 

 1. Současně se základní kapitál společnosti snižuje o 12.990.750,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tisíc sedm set padesát korun českých) snížením jmenovité hodnoty u zbývajících nezrušených 86.605 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech těchto akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

 

Dosavadní akcie, nezrušené podle tohoto usnesení, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých).

 

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 28.643.750,- Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set čtyřicet tři tisíc sedm set padesát korun českých), bude použita na úhradu již vzniklé kumulované ztráty společnosti z minulých let. Kumulovaná ztráta bude po té nově činit částku 1.965.955,- Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát pět tisíc devět set padesát pět korun českých).

 

Základní kapitál společnosti po účinnosti snížení základního kapitálu bude činit 73.614.250,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých).

 

Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanovuje v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

 

V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.

 

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář společnosti považuje návrh na snížení základního kapitálu společnosti ZLT a.s. o dlouhodobě účetně vykázanou vysokou kumulovanou ztrátu za zásadní pro řádný chod společnosti, neboť umoření této ztráty ze zisků je v dlouhodobém výhledu nereálné.

 

 

7. Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

 

Valná hromada společnosti ZLT a. s. současně rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 68.000.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů korun českých) na konečnou výši nejvýše 141.614.250,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) s tím, že připouští upisování akcií pod tuto částku nikoliv však nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.

 

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 80.000 kusů nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které nebudou kótované, které budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých), a které budou spláceny peněžitými vklady. K těmto akciím budou vázána stejná práva a omezení jako k již vydaným kmenovým akciím společnosti a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady.

  

Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií v prvním kole upisování tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých) lze upsat 0,9237 ks akcií nových, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze. Akcionáři jsou oprávněni upsat celkem 80.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované, a které budou vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých). Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14-ti denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14-ti denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do 10-ti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.

 

Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, také ve druhém kole upisování, a to v rozsahu a za podmínek, které budou stanoveny v informaci dle § 485 odst. 1 ZOK. Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14-ti denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14-ti denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do 10-ti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.

   

V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, budou zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, která je povinna upsat akcie smlouvou o úpisu akcií, kterou je povinna uzavřít se společností do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy jí společnost doručí písemnou výzvu k uzavření smlouvy o úpisu, přičemž společnost je povinna vyzvat určeného zájemce k uzavření smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení 14-ti denní lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole upisování. Připouští se, aby předem vybraný zájemce neupsal veškeré akcie nabídnuté mu k úpisu, tzn. předem vybraný zájemce je oprávněn upsat libovolný počet akcií nabídnutých mu k úpisu nebo neupsat žádné akcie. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: 27217582, ve lhůtě do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.

 

Základní kapitál společnosti po účinnosti zvýšení základního kapitálu bude činit nejvýše 141.614.250,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých).

 

Zdůvodnění:

Zvýšení základního kapitálu se navrhuje za účelem posílení kapitálové pozice společnosti a úhrady závazků dceřiných společností. Zvýšení základního kapitálu je v působnosti valné hromady. V souladu se zákonem je navrhováno využití přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že pokud akcionáři plně nevyužijí přednostní právo ani ve druhém kole upisování, budou akcie nabídnuty určenému zájemci – obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o.

 
 

8. Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

 

1. Valná hromada v souvislosti se snížením a zvýšením základního kapitálu společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti ZLT a.s. v platném znění, přičemž změna stanov nabude účinnosti v okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti, a to následujícím způsobem:

 

- dosavadní text Čl. 6 odst. 2 se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

 

2. Počet hlasů spojených s jednou akcií: na každou akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých) připadá jeden hlas.

 

- dosavadní text Čl. 19 odst. 3 se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

 

3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých) připadá jeden hlas. Hlasovací právo lze akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit jen v případech a za podmínek stanovených zákonem.

 

- dosavadní text Čl. 26 odst. 16 se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

 

16. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: slovy: osm set padesát korun českých) připadá jeden hlas. Hlasovací právo lze akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit jen v případech a za podmínek stanovených zákonem.

 

2. Valná hromada v souvislosti se snížením a zvýšením základního kapitálu pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. aby ve smyslu § 432 odst. 1 a 2 ZOK rozhodl o změně obsahu Čl. 5 stanov a Čl. 6 odst. 1 stanov, v části počtu kmenových akcií společnosti, v souladu s bodem 6 a 7 usnesení této valné hromady a dalšími právními skutečnostmi (tj. zejména počtem skutečně upsaných nových akcií a skutečnou výší zvýšení základního kapitálu společnosti). 

 

 

Zdůvodnění:

Navrhuje se změna stanov společnosti v článku 5, článku 6 odstavec 1 a 2, článku 19 odstavec 3 a článku 26 odstavec 16, s ohledem na skutečnost, že se v bodech 6 a 7 pořadu jednání valné hromady navrhuje souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti, je třeba, aby stanovy společnosti zobrazovaly aktuální stav o výši základního kapitálu společnosti a o jmenovité hodnotě akcií i o počtu hlasů na valné hromadě spojených s jednotlivými akciemi.

 

 

9. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

 

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele JUDr. Ing. Karla Goláně, Ph.D., nar. dne 31. 7. 1967, a pověřuje správní radu k jejímu uzavření za společnost ZLT a.s.

 

Zdůvodnění:

Valná hromada, jež se konala dne 1. 12. 2014, zvolila členem správní rady JUDr. Ing. Karla Goláně, Ph.D., který byl následně zvolen do funkce předsedy správní rady a statutárního ředitele společnosti. Se statutárním ředitelem doposud nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která je nyní, v souladu s § 59 odst. 2 ZOK, předkládána valné hromadě společnosti ke schválení před jejím uzavřením.

 

 

10. Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

 

Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Davida Mikaly, nar. dne 10. 8. 1975, a pověřuje statutárního ředitele společnosti k jejímu uzavření za společnost ZLT a.s.

2. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Karla Goláně, nar. dne 25. 7. 1994, a pověřuje statutárního ředitele společnosti k jejímu uzavření za společnost ZLT a.s.

 

Zdůvodnění:

Valná hromada, jež se konala dne 1. 12. 2014, zvolila členy správní rady Davida Mikalu a Karla Goláně. Se členy správní rady doposud nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, které jsou nyní, v souladu s § 59 odst. 2 ZOK, předkládány valné hromadě společnosti ke schválení před jejich uzavřením.

 

11. Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

 

Valná hromada schvaluje paní Ing. Lenku Petrovičovou, č. osvědčení 1918, místo podnikání Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, za auditora účetní závěrky pro rok 2015.

 

Zdůvodnění:

Jedná se o požadavek platné právní úpravy.

 

 

 

V Krnově dne 6. 11. 2015

 

Statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

Zveřejněno dne 10. 11. 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva akcionářům k převzetí listinných akcií

 

 

Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT, a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto v souladu s ustanovením § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 

vyzývá akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele (dále jen „oprávněné osoby“), k převzetí listinných akcií společnosti, a to v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 17.9.2015 o přeměně zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno.

 

Předání listinných akcií společnosti znějících na jméno se uskuteční v termínu od 16.11.2015 do 18.1.2016, v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin, a to v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov.

 

Akcionář je povinen se k převzetí akcií předem objednat na telefonním čísle (+420) 724 087 248 nebo prostřednictvím e-mailu: mikala@zlt.cz.

 

Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se při převzetí prokáží originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob převzetí než osobní není možný.

 

Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vyměněny zástavnímu věřiteli.

 

V Krnově dne 5.11.2015

 

Statutární ředitel společnosti ZLT, a.s.

Zveřejněno dne 5. 11. 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanovy akciové společnosti "ZLT a.s." s účinností ode dne 21. 10. 2015

 

Zveřejněno dne 27. 10. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o zápisu omezení převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku

 

Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT, a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto v souladu s ustanovením § 335 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že

 

dne 15. 10. 2015 došlo k zápisu omezení převoditelnosti akcií společnosti do obchodního rejstříku, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 17. 9. 2015. O rozhodnutí valné hromady byl Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, sepsán notářský zápis, č. NZ 3254/2015, N 1563/2015.

 

Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem správní rady společnosti. O souhlas žádá převodce nebo nabyvatel a připojuje k němu originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o převodu akcií. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude tento souhlas udělen.

 

V Krnově dne 19. 10. 2015

 

Statutární ředitel společnosti ZLT, a.s.

Zveřejněno dne 19. 10. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

 

Statutární ředitel obchodní společnosti, ZLT, a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále jen „společnost“),

 

tímto v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že

 

valná hromada společnosti konaná dne 17. 9. 2015 rozhodla o přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, notářský zápis, č. NZ 3254/2015, N 1563/2015.

 

Všech 102 258 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele (ISIN CZ0005122150), o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000,- Kč, se mění na listinné kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.

 

Zrušení evidence zaknihovaných akcií bude provedeno k 29. 10. 2015.

 

V Krnově dne 19. 10. 2015

 

Statutární ředitel společnosti ZLT, a.s.

Zveřejněno dne 19. 10. 2015

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ

podle ust. § 322 a násl. a § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)


1.    Navrhovatel
Obchodní společnost ZLT a.s., IČ 45193053, se sídlem Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 794 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 (dále také jen „Společnost“), tímto předkládá veřejný návrh smlouvy na koupi akcií Společnosti.

 

2.    Důvody, na jejichž základě je veřejný návrh smlouvy činěn
Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 17.9.2018 o snížení základního kapitálu Společnosti o částku 85.514.250,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů pět set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých), tj. ze stávajících 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) 73.100.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sto tisíc korun českých), a to úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle ust. § 532 ZOK. Z tohoto důvodu tak Společnost činí jedinému akcionáři Společnosti (dále také „zájemce“) tento veřejný návrh smlouvy na koupi akcií Společnosti.

 

3.    Akcie, na něž se návrh vztahuje
Návrh se vztahuje na 100.605 (slovy: jedno sto tisíc šest set pět) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), jejichž emitentem je Společnost (dále jen „akcie“).

 

4.    Výše protiplnění
Kupní cena za jednu akcii dle bodu 3 nabízená Společností za podmínek stanovených v tomto veřejném návrhu bude shodná se jmenovitou hodnotou akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých).

 

5.    Náležitosti kupní smlouvy
Zájemce (prodávající) oznámí Společnosti přijetí nabídky písemně na adresu sídla Společnosti tak, aby toto písemné oznámení bylo doručeno ve lhůtě závaznosti tohoto veřejného návrhu dle bodu 8. K uzavření smlouvy o převodu akcií dochází v den řádného a včasného doručení písemného oznámení o přijetí nabídky obsahující náležitosti dále uvedené. 

 

Písemné oznámení o přijetí návrhu musí obsahovat: 
a)    prohlášení zájemce, že bezpodmínečně přijímá návrh, 
b)    identifikaci zájemce uvedením jména a příjmení, rodného čísla a adresy trvalého bydliště (obchodní firmy, identifikačního čísla a adresy sídla), 
c)    označení emitenta akcií, 
d)    identifikaci akcií, 
e)    počet nabízených akcií, 
f)    čestné prohlášení zájemce o tom, že je majitelem akcií, je oprávněn s nimi nakládat, a že akcie nejsou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, a to zejména právy zástavními, včetně zákonného zástavního práva, a že od akcií nejsou oddělena žádná samostatně převoditelná práva, a
g)    datum a vlastnoruční podpis zájemce.

 

Podpis zájemce na oznámení o přijetí návrhu musí být úředně ověřen.

 

Návrh neobsahující náležitosti dle bodu 5 tohoto veřejného návrhu se nepovažuje za přijetí návrhu.

 

Zájemce, který přijal veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit také po dobu závaznosti návrhu (bod 7), a to bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být učiněno doručením písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy adresované do sídla cílové společnosti. Podpis zájemce na odstoupení od kupní smlouvy musí být úředně ověřen.

 

Kupní cena bude uhrazena zájemci v souladu s ustanovením § 533 odst. 1 ZOK nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti.

 

6.    Lhůta pro předložení akcií
Zájemce je povinen předložit akcie Společnosti v souladu s ustanovením § 533 odst. 1 ZOK do 60 (šedesáti) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, a to v sídle Společnosti. 

 

7.    Doba závaznosti veřejného návrhu
Návrh je závazný po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jeho uveřejnění. Tento veřejný návrh je možné změnit nebo odvolat.

 

Navrhovatel oznámí zájemci, který přijal veřejný návrh, uzavření kupní smlouvy písemně na adresu zájemce uvedenou zájemcem v oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy, a to do 1 měsíce od uplynutí doby závaznosti návrhu.

 

V Krnově dne 5.12.2018


JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.
statutární ředitel společnosti ZLT a.s.

 

Zveřejněno dne 5. 12. 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------